എന്റെ പപ്പേട്ടന്

ഗന്ധർവ്വാ….നിൻറ ഗന്ധത്താൽ എൻറ മാറിടത്തിലെ ഇരട്ട കാക്കപ്പുള്ളികൾ നിലാവ് പൊഴിയ്ക്കുന്നു…ഞാന്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജ്ജനിക്കുന്നു.!! ♥️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s