കാത്തിരിപ്പു

അങ്ങകലെ എവിടേയോ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോ ആ ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്നു മഞ്ഞു കൊള്ളുന്നുണ്ടാവണം…. മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ സ്നേഹത്തിന്റെ വേരുകളുമായി.. ഓരോ തിരകളും എണ്ണി…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s