കാക്കപുള്ളി

ഏതോ കഥയിലെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണല്ല അവൾ..
സ്ട്രോബറി ചുണ്ടുകളുള്ള സലീനയെ പോലെ, പേരക്കയുടെ ഗന്ധമുള്ള പാറുവിനെ പോലെ,
നിലാവ് പെയ്യുമ്പോൾ മുടിയഴിച്ചിട്ടിരുന്ന് ഭൂതകാലത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന അരുന്ധതിയെ പോലെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആനേകായിരം പെൺ മനസ്സുകളുടെ ഒരൊറ്റ ഉടലായിരുന്നു അവൾ….
എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ടിനു താഴെ കുഞ്ഞു കാക്കപുള്ളി മരമുള്ള വിഷാദിനി.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s