നീലാംബരി

എന്നത്തേയും പോലെ ഇന്നും പകലുറക്കത്തിൽ കൈവെള്ളയിൽ ചുംബിച്ചു കടന്നു പോയിരുന്നു… ഞാവൽ കണ്ണുകൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന വില്ലു പോലെ വളഞ്ഞ പുരികങ്ങൾ ഉള്ള നീ എന്ന തോന്നൽ.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s