തിരകൾ

തിരികേ പോരുമ്പോൾ കടൽ തീരത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കാറ്റാടി മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്റെ പേര് കല്ലുകൊണ്ട് എഴുതി ചേർത്തു ഞാൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s