ഒപ്പം

അടുത്ത വേനൽ അവധിക്ക് നിന്റെ പേരെഴുതിയ അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് എന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്….
മേഘങ്ങളെ തൊട്ടുരുമ്മും വിധം ആകാശം മുട്ടെ വളരാൻ, നിനക്കൊപ്പം, മഴക്കൊപ്പം, പെയ്യാൻ.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s