ഭ്രാന്തി

ഏതോ ഒരു ഭൂതകാലം ആരുടെയോ ഡയറിയിലെ അക്ഷരങ്ങളായി ഒരിക്കൽ പുനർജ്ജനിക്കും..
കൂടെ ചുവന്ന സന്ധ്യയും, പണ്ട് പെയ്ത മഴയും, കാത്തിരിയ്ക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു  ഭ്രാന്തിയും…. അന്നേരം താടിവളർത്തിയോരാൾ വരും കൈയിൽ പുകയുന്നൊരു സിഗരറ്റുമായി… അയാൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരം മൌനമായിരിക്കും, പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൾക്കൊപ്പം ചുവപ്പിന്റെ ഓരത്തേക്ക് നടന്നകലും.!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s