അങ്ങനെയിരിക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ബാക്കി വെച്ചു പോയ കവിതകൾ  ഓരോന്നും നെറുകിൽ ചുംബിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ.! ❤️

Advertisements

3 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s