ചുംബനം

കൈ വെള്ളയിൽ നിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ച് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വെച്ചുറങ്ങുന്ന രാത്രികളിൽ നമ്മുടെ ആകാശം കടലാകുന്നു.. മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടു മീനുകൾ ചുംബിക്കുന്നു.

Advertisements

2 thoughts on “ചുംബനം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s