കവിത

ഉള്ളിൽ വിഷാദത്തിന്റെ, അമർഷത്തിന്റെ കാട് പൂക്കുമ്പോൾ പുരികങ്ങൾ മഴവില്ല് പോലെ വളച്ചു വെച്ച് ഒരു മഴക്കാലമിങ്ങനെ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്ന പോലെ പെയ്തു തോരുന്നു…..ഇനിയും എഴുതി തീരാത്ത ഒരു കവിത പോലെ ഏതോ ജനൽദൂരത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഇന്നും ഞാനതിനെ പ്രണയമെന്നു വിളിക്കുന്നു.!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s