മുഖങ്ങൾ

ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത മുഖമറിയാത്ത ചിലരുടെയെല്ലാം സാങ്കൽപ്പിക ചിരികൾ വെറുതെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്..കണ്ടു മുട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ പുനർജന്മത്തിൽ ആണെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുതല്ലോ..?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s