ഏകാകി

ആത്മാവിന് മാത്രം അറിയും വിധത്തിൽ ഉള്ളിൽ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ..?
ആ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു രസമാണ്…
ആളില്ലാത്ത വായനശാലയിൽ ഒറ്റക്കിരുന്നു മിണ്ടുന്ന ഒരുവനെ പോലെ.!

Advertisements

One thought on “ഏകാകി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s