ഇന്നലെ

വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഇനിയും എണ്ണിത്തീരാത്ത ഇന്നലെകളുമായി കഴിയുന്ന ഒരുവൾക്കൊപ്പം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ പകലുകളുടെ വഴികൾ അവസാനിക്കുന്നത്
പുനർജ്ജന്മത്തിലേക്കാണ്.

Advertisements

2 thoughts on “ഇന്നലെ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s