മേഘമൽഹാർ

മരണപെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം
കണ്ടുമുട്ടാൻ വിധിക്കപെട്ട ചിലരുണ്ട്.
അവരാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു കയ്യകലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പോലും നമ്മളെ നോക്കി ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത്…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s