കാത്തിരിപ്പ്

അവളെപോലെ ആകില്ലലോ
വേറെ ഒരുവളും…….
അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ
ഞാനും ഒറ്റക്കാകും.. എന്നാലും കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുള്ള രാത്രികളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കും….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s