മൗനം

ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രം  തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് നിശ്ശബ്ദമായ ദ്വീപാക്കി മാറ്റുന്ന  ചിലരുണ്ട്…..നിശബ്‍ദരായ ആളുകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അറ്റമില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ ഒറ്റത്തുരുത്തിലേക്കു എത്തിക്കുന്ന ചിലരുമുണ്ട്..

ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടാത്ത മറ്റു ചിലരുണ്ട്.
അവരാണ് വർഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിനൊടുവിൽ തൊണ്ടക്കുഴിയിലെ വേരുകളാൽ പടർന്നു കയറി ചുണ്ടുകളിലൂടെ പുറത്തേക്കായി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന  വാക്കുകളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ സ്നേഹം അളക്കുന്നവർ.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s