ക്ലാര

ഓരോ..കോരിച്ചെരിയുന്ന മഴയിലും…
ഞാൻ  ക്ലാരയെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്….
ജയകൃഷ്ണൻ ആയിട്ടല്ല…..

മതർ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട്….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s