അനശ്വരം

വിരിഞ്ഞ  പൂക്കൾ വാടിത്തുടഞ്ഞിയിരിക്കുന്നു….
കാലം. എല്ലാത്തിനേയും….മങ്ങിപ്പിക്കുന്നു…………..
അനശ്വരം എന്നു പറയാവുന്ന താജ് മഹൽ കണ്ടു…..
ഒന്നു മനസ്സിലായി……………
അനശ്വരമായി ഒന്നേ ഉള്ളൂ…..
നശ്വരത മാത്രം ………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s