വാകപ്പൂമരം

വായനക്കൊടുവിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് വേരുറച്ചു പോയ വിഷാദ മരം പോലൊരു പെണ്ണിനെ കുടിയിരുത്തിയ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വായനശാല.. പ്രണയവും വിരഹവും
തളിർക്കുകയും, പൂക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ മടുക്കാതെ  വായിക്കാനെത്തുന്ന നര വീണ താടിക്കാരൻ.!

Advertisements

2 thoughts on “വാകപ്പൂമരം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s