അവകാശി

എഴുതപ്പെടുന്ന ഓരോ കഥകൾക്കും  ഒരു അവകാശിയുണ്ട്.. എല്ലാ കഥകളിലും കൈയിൽ നിറയെ നന്ത്യാർ വട്ട പൂക്കളും, കണ്ണിൽ വിഷാദം കൊണ്ട് കടൽ വരച്ച ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യൊപ്പ് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ.. ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s