രാത്രികൾ

ഉറങ്ങാത്തവരുടെ രാത്രികളിൽ ഏകാന്തത അറു ബോറൻ ക്ലിഷേയാണ് കുട്ടീ… .. നമുക്കല്പം നടക്കാൻ ഇറങ്ങാം.. നിലാവ് പാടി തീരുന്നതിനു മുന്നേ, മരങ്ങൾ ഉണരുന്നതിന് മുന്നേ തിരികേ എത്താം.! ❤

Advertisements

2 thoughts on “രാത്രികൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s