വരണ്ട നീർ ചാലുകൾ

എന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തളച്ചിട്ടങ്കിൽ നിങ്ങള്ക്ക് എന്റെ കൈ പൊട്ടിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്. കാത്തിരിപ്പും കാലപ്രമാണവും കഥകൾ മാത്രം അല്ലെ…. നിറഞ്ഞ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ മാത്രം അല്ല, വരണ്ട ചാലുകളും പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഗം ആണ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s