എന്റെ ദേവൂന്

ഇന്നുവരെ മറ്റാരോടും തോന്നാത്ത പ്രണയം നിന്നോട് തോന്നാതിരുന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് മൂന്നു വർഷം തികയുന്നു.!! ❤❤

Advertisements

4 thoughts on “എന്റെ ദേവൂന്

  1. എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരോടും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടില്ല ന്ന് അങ്ങട് പറഞ്ഞാൽ പോരായോ !!!!!! ഇതിപ്പോ വളഞ്ഞങ്ങു മൂക്കിൽ പിടിച്ചു 😱😱😱😰

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s