ചിരി

ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനായി മാത്രം ചിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്…..മരണപ്പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി മാത്രം ചിരി
വിഴുങ്ങുന്ന ചിലരുമുണ്ട്..!! ❤❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s