ഇഷ്ടം 

വേരുറച്ചു പോയ ചില ഇഷ്ട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്.  അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും മിണ്ടണം, കാണണം  എന്നൊന്നുമില്ല എന്റേത് മാത്രമാണെന്ന ഒരു തോന്നൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാമീപ്യം.!! ❤❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s