വേരുകൾ 

അടുത്ത ജന്മ്മം ഒരിക്കലും 

കടപുഴകാത്ത 

ഒരു മരത്തിന്റെ 

രണ്ട് വേരുകളാകാം 

നമുക്ക്.. 

മണ്ണിനടിയിൽ ആരും കാണാതെ 

കെട്ടിപ്പുണർന്നങ്ങനെ………

Advertisements

One thought on “വേരുകൾ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s