മൗനം 

♥പ്രണയമേ, ഓരോ ചുവടുവയ്പിലും നീ ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നുവെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ച് വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവനായിയെന്നാലും നിഷ്കളങ്കമായി ഒന്നു കൂടി പറയാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ? 

ഓരോ ചുവടു വയ്പ്പിലും നീയൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു…..♥

ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും നിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേയ്ക്ക് നോക്കിയിരുന്നു…♥

ഇനിയുമെന്നും അതങ്ങിനെത്തന്നെ…. ♥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s