അവൾ 

അവൾ ഹൃദയത്തോടും ഹൃദയമിടിപ്പുകളോടും ചേർന്നിരിക്കുന്നവൾ .പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്ന കരങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷമതയുള്ളത്….വിരൽതുമ്പുകളിൽ ഒതുങ്ങിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവളുടെ ചിത്രത്തോട്…പറയാതെ പറയുകയാണ് ചിലത്…


അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നിലേയ്ക്ക് സ്നേഹമയക്കുന്ന ഒരുവളുണ്ട്, അവളിൽ നിന്നും നിനക്കെന്തെങ്കിലും കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ്.കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അറ്റത്ത് സ്നേഹത്തെയും പ്രണയത്തെയും നിറക്കുമ്പോൾ, നീ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ മറുവശത്ത് സ്നേഹത്തെ മറച്ചുപിടിക്കാൻ നീ പാടുപെടുന്നുണ്ടോ?

നിനക്കറിയുമോ, നിൻ്റെ ഹൃദയാഴങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവൾക്ക് നിന്നോട് ചേർന്നവയും ചേരുന്നവയും എത്രമേൽ പ്രിയമുള്ളതാണെന്ന്.ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേയ്ക്ക് ഞാനീ ചിത്രത്തെയും ചേർക്കുന്നു…

സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ അവളും ഞാനും ഞാനും അവളുമെന്ന് മിഴിവോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തെ, നിനക്കും സ്നേഹിക്കാനാകുമായിരിക്കുമല്ലേ…?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s