ഇല്ലാ എന്ന് ഞാനും

ഭാഷാധ്യാപികയുടെ തടവിലായിരുന്ന ഷേക്ക്സ്പിയർ
ആണിയിൽ തൂങ്ങിയാടിയ ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു
ഈ സെമെസ്റ്ററിലെങ്കിലും മോചനമുണ്ടാവുമോ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s