ഒരു ഓർമ

“ജീവിതത്തിൽ
ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന
രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ ഇപ്പോഴും
ഓർക്കുന്നു…
നിന്റെ പ്രണയം എനിക്ക് സ്വന്തമായ അന്നും..
പിന്നെ നീ പിൻ തിരിഞ്ഞു നടന്ന് പോയ
ഇന്നും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s