അവൾ അത്രമാത്രം സുന്ദരിയാണോ..?

സ്വയം ചിറകുകൾ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി ആകാശത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട്.!

ഇനിയുള്ള എഴുത്തുകൾ അവൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s