രാത്രിമഴ

പോകാനൊരുങ്ങുന്നവരെ എന്തിനാണ് തടയുന്നത്. പോകട്ടെന്നേ… എത്ര ദൂരം പോയാലും ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും തിരികെ വരുമല്ലോ..?
അന്ന് ചോദിക്കണം അതില്‍ പിന്നെ രാത്രി മഴയുടെ ദൈർഘ്യം എത്രയായിരുന്നെന്ന്.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s