ഇതളുകൾ 

വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരിക്കലും പിണങ്ങില്ലെന്നൊരു കള്ളം പറയുന്നതെന്തിനെന്ന് ചോദിക്കരുത്… 

അതൊരു രഹസ്യമാണ്,കൊഴിയുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും 

വീണ്ടും പൂക്കുന്ന പൂവുകൾ പോലെ.! ❤❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s