ഓർമ്മകൾ 

ഒരിക്കലും ഭേദമാകാത്ത ചില മുറിവുകളുണ്ട്,  രൂപമില്ലാത്ത, തൊട്ട് നോക്കാന്‍ കഴിയാത്ത, അതിലേറെ ഒട്ടും വേദനയില്ലാത്ത മുറിവുകൾ… 

വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉപ്പു കാറ്റേൽക്കുന്ന ചില അദൃശ്യ മുറിവുകൾ.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s