മൗനം 

എല്ലാ മൗനങ്ങളും നിശബ്ദതയൊന്നുമല്ല..

ചിലതെല്ലാം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആർക്കോ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റാരും മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ്.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s