അകലെ 

ഇനി നീ വരണ്ട നിനക്കായി കാത്തിരുന്നു, ഞാൻ എന്റെ കാത്തിരുപ്പിനെ പ്രണയിച്ചു പോയി…… 

Advertisements

One thought on “അകലെ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s