മൗനം 

ഒരു പെണ്ണിന്റെ നെറ്റിയിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ ചുംബിച്ചാൽ ആണ് അദൃശ്യ വിരലാൽ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ  കഴിയുക 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s