ഒറ്റക്കമ്പി നാദം 

മറന്നു പോയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്… നീ  അത് വീണ്ടും മൂളാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ.. എനിക്ക് വാക്കുകൾ കടം എടുക്കേണ്ടി വരും നിന്നോട് മിണ്ടാൻ….. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s