ബാല്യകാലസഖി 

എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രണയം ആണ്, കടുത്ത പ്രണയം 

ഓ പരിഭ്രമിക്കാൻ  ഒന്നും ഇല്ല, വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തില്ല, പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ  എഴുതില്ല,വെറുതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി 

അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പെണ്ണേ…. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s