വളപ്പൊട്ടുകൾ 

നിന്റെ കഥ പറയും കണ്ണുകളെ നോക്കി ഞാൻ ഈ രാത്രി വെളുപ്പിക്കാം… 

ആ കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ നിന്റെ വള പൊട്ടുകളെ  പ്രണയിച്ച പഴയ പതിനാറുകാരൻ  വർഷങ്ങൾക്കു ഇപ്പറം.. 

നിന്റെ കണ്ണുകളെ ആരാധിക്കുന്നു 
പുറത്ത് പാതിരാ മുല്ലകൾ… പൂത്തുലഞ്ഞു നിലാവിനെ തോല്പിക്കുന്ന ചിരിയുമായി നാണം കുണുങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്  നിന്റെ 

മുടിയിഴകൾ ക്കുള്ളിൽ ഒളിക്കാൻ…..

എന്റെ ഈ ഒറ്റ മുറിക്കുള്ളിൽ  നിറഞ്ഞു നിൽപുണ്ട്  നിന്റെ ചിരിയും നാണവും എല്ലാം… 

വസന്തത്തെ  വരവേൽക്കുകയാണ് 

ഒപ്പം നിന്നെയും…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s