പ്രണയം തുളുമ്പുമോർമയായ് 

പേരറിയാത്തൊരു വിങ്ങൽ        ആത്മാവോളമെത്തി അടക്കിപ്പിടിക്കും….നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തെന്നറിയാതെ   നെഞ്ച് മിടിക്കാൻ മറന്നു നിൽക്കും….ഒരു വേള……അസ്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് .       ആ മഹാ മൗനത്തിന്റെ,                   മഞ്ഞുപോലെ തണുത്തു മരവിച്ച 

വിരൽ സ്പർശത്തിനായ് 

ആശിച്ചു പോകും”…………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s