വിപ്ലവം 

ഒരു തരത്തിൽ പ്രണയവും ഒരു വിപ്ലവം ആണ് പുറമെ രക്തം പൊടിയാത്ത ഒരു വിപ്ലവം, പക്ഷെ അവിടെ ചിന്തകളിൽ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളിലേക്കു അഗ്നി പകരുകയാണെന്നു മാത്രം….. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s