പ്രണയമാണ് പെണ്ണെ 

അത്രയും കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരിക്കാൻ 

ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാളും വിചിത്രമായ  ചില ലോകം  തേടി പോകും.! തങ്ങളുടെ മാത്രമായ ഒരു ലോകം ആ  ലോകമായ ലോകമെല്ലാം ഞാവൽ കാടുകളായിരിക്കും,  കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞാവൽ പഴങ്ങൾ നിൻറ കണ്ണുകളും.! ❤❤

4 thoughts on “പ്രണയമാണ് പെണ്ണെ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s