ഇരുട്ട് 

യാദൃശ്ചികം ആയി അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ, കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ?ഇല്ല, അതല്ലേ സത്യം പിന്നെയും ഞാൻ നിന്നിൽ അനുരാഗബദ്ധന്നാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ എനിക്കല്പം വട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ലേ. കടുത്ത നിശബ്ദതയിൽ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു ഇത് എപ്പോളോ എന്നിൽ മുളച്ചതാണ്. ചെറിയ ഒരു ചങ്ങലയുമായി ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വലതുകാൽ, എന്നാൽ അത് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അഴിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അവർ എന്നെ കൈ കാട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് മുറിവുണങ്ങാത്ത കാലിലെ ചങ്ങലയും പേറി ഞാൻ പോയി വരാം…. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s