കാലം 

കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇഷ്ടങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ സമ്മാനം ആണ്  ഓമിക്കാൻ  വേണ്ടി മാത്രം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറെ നൊന്തു പെറ്റ ചില സന്തോഷങ്ങൾ,കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റ് കുറയാത്ത തനി തങ്കം പോലെ… 

Advertisements

4 thoughts on “കാലം 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s