കഥയുടെ ഗന്ധർവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 

ഏഴ് രാത്രിക്കും പകലിനും ശേഷം അവർ എന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചുതന്നു ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ, നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ശബ്ദം, മറുചോദ്യത്തിനു വീണ്ടും രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട ശിക്ഷ.. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s