നിശാഗന്ധി 

എന്നിൽ  ഒരടയാളവും ബാക്കിവെയ്ക്കാതെയാണ്  നീ കടന്നുപോകുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലത്..

മറ്റാരും  അറിയില്ലല്ലോ

നീയെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയതാണെന്ന്….
                       

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s