അടുക്കള 

ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെയും നേരം വെളുത്തു ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഇന്ന് ഏതു കറി വെക്കാം എന്നായിരിക്കും, വീട്ടിലുള്ളതു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കറി തട്ടി കൂട്ടാം എന്നായിരിക്കും 

ഏതൊരു അടുക്കളയിലെയും പരമമായ രഹസ്യം 

Advertisements

3 thoughts on “അടുക്കള 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s