പെണ്ണെഴുത്ത് 

എനിക്ക് ഏറ്റവും അസൂയ പെണ്ണുങ്ങളോട് ആണ്. എത്ര ഭംഗിയായി ആണ് അവർ കണ്ണ് എഴുതുന്നത്  വിരൽ തുമ്പിനാല്  ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാൻ പോന്ന വശ്യത ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്  ആ വിരൽ തുമ്പുകളിൽ. 

Advertisements

2 thoughts on “പെണ്ണെഴുത്ത് 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s