ഗുൽമോഹർ 

ഒരൊറ്റ പെണ്ണിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടു  മാത്രം ഇവിടെ  എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. എഴുതിയതും എഴുതുന്നതും അവളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആണ്. നിറങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയാവുന്ന മുടിത്തുമ്പിൽ തുളസിയും കണ്ണുകളിൽ  ആകാശത്തെയും ഒളിപ്പിച്ചവൾ  അവളുടെ  സ്വപ്ന സ്വരങ്ങൾക്കു കാതോർക്കാത്ത പുലർകാലങ്ങൾ ഇല്ല. എന്റെ  എഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ അറിയാതെ നീ കടന്നു വരുമ്പോളാണ് എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ പൂർണത ഞാൻ അറിയുന്നത് . 

Advertisements

5 thoughts on “ഗുൽമോഹർ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s